Skadeforsikring

Medlem av

Skadeforsikring

Aktuartjenester Kompetanse og erfaring

Jeg har lang og variert erfaring som aktuarkonsulent for skadeforsikringsmarkedet. De viktigste tjenesteområdene er rollen som aktuarfunksjon under Solvens II for skadeforsikringsforetak og vurdering av skadereserver. Hvis dere har behov for ekspertise med vurdering av forsikringstekniske avsetninger, og alt som hører til, så kan jeg hjelpe dere!

Våre tjenester

Aktuarfunksjonen i Solvens II

Aktuarfunksjonen er en kontrollfunksjon og er tillagt ansvar for en rekke kontrolloppgaver knyttet til beregning og rapportering av de forsikringstekniske avsetninger i Solvens II.

Vurdering av forsikringstekniske avsetninger

Bistand ved generell vurdering av selskapets regnskapsmessige avsetninger. Av og til kan det være behov for å innhente en alternativ vurdering fra ekstern aktuar. Eller det kan være utfordringer med datamaterialet, f.eks. stort innslag av større skader, som krever spesiell kompetanse.

Beregne kapitalbehov ved søknad om konsesjon for skadeforsikringsforetak

Som en del av søknad om konsesjon kreves det en beregning av ansvarlig kapital som minimum skal tilfredsstille myndighetskravene og som baseres på de fremlagte budsjetter.

Tariffering / Prising

Vi bistår ved tariffgjennomgang ved bruk av avanserte statistiske modeller, bl.a. kredibilitetsteori og generaliserte lineære modeller (GLM).

Generelle statistiske analyser

Ved bruk av SAS og R kan man utføre avanserte statistiske analyser og oppnå en dypere innsikt fra dataene.

Governance, Risk management, Compliance (GRC)

Jeg har inngått en samarbeidsavtale med Transcendent Group/FCG. De tilbyr et bredt spekter av tjenester til finans- og forsikringsbransjen, inkludert styring og kontroll, risikovurderinger og overholdelse (Governance, Risk management og Compliance, forkortet til GRC). Bruk skjemaet nederst på siden, og jeg vil formidle kontakt, dersom dere har behov for tjenester innen GRC.

Bistand ved kjøp og salg av forsikringsporteføljer

Vi foretar en forsikringsteknisk due diligence av forsikringsporteføljer.

Bistand ved valg av reassuranseprogram

Reassuranse benyttes bl.a. for å redusere forsikringsrisikoen, begrense svingningene i de regnskapsmessige resultatene, tilfredsstille solvenskravene eller rett og slett for å bruke den finansielle kapitalen på en mest mulig effektiv måte. Vi kan være behjelpelige med å utvikle en reassuransestrategi og foreta en forsikringsteknisk analyse som underlag for å ta en beslutning om valg av reassuranse.

Medlem av

Ta Kontakt!